Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Prodávajícím je pro účely těchto obchodních podmínek provozovatel internetového obchodu Jan Kvasnička, Sadová 1228, 560 02 Česká Třebová, IČ: 45778256. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.numismatika.name. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetové nákupní galerie jsou včetně příslušné sazby DPH. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.numismatika.name je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.numismatika.name, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo naprosto v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
 8. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetové nákupní galerii www.numismatika.name, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech. Kupující má právo na vymazání nebo změnu ve struktuře osobních údajů, a to kdykoliv o to písemně požádá na JANQAS@seznam.cz
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.
 10. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, je nutné neprodleně toto oznámit písemně či telefonicky straně prodávající.

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, činí jeden až sedm pracovních dní, přičemž tato lhůta začíná běžet dnem prokazatelného připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb ČESKÉ POŠTY.
 5. K zakoupenému zboží je na požádání přiložen daňový doklad.

D. Záruka a reklamace

 1. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.
 2. Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 3. Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt.
 4. V oznámení o závadách uvádějte zejména číslo objednávky, jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na adresu prodávajícího zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na JANQAS@seznam.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků zvolenou formou.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

F. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového zásilkového obchodu www.numismatika.name.
 2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k dni 15.6.2014.